Ki objektif Prè Obligatwa Jeneral Vil North Miami pwopoze an?

Objektif GO Bond Vil North Miami pwopoze an se pou finanse diferan pwojè reparasyon kapital, sa ki gen ladan reparasyon pak, pwojè wout, nouvo etablisman piblik, pwojè lojman abòdab, pwojè pou kenbe lòd nan kominote a ak pwojè teknoloji, ansanm ak prevansyon inondasyon ak pwojè dirabilite. Rezidan yo pral vote sou aplikasyon chak eleman ki nan obligasyon prè an nan yon eleksyon espesyal ki ap fèt nan dat madi 1ye me.

Show All Answers

1. Ki sa yo rele yon Prè Obligatwa Jeneral (GO)?
2. Kijan mwen kapab kalkile obligasyon finansye pa mwen si yo adopte prè sa a?
3. Ki objektif Prè Obligatwa Jeneral Vil North Miami pwopoze an?
4. Konbyen kòb ke moun ki ap peye enpo nan vil la ap genyen pou kontribye nan NoMi GO Bon nan?
5. Si prè obligatwa a pase, ki aksyon ki nesesè anvan yo ka aplike Prè Obligatwa Jeneral an?
6. Kisa pwojè yo ye e kisa bidjè an ye pou chak pwojè?
7. Kijan yo te chwazi pwojè ki gen rapò avèk obligasyon?
8. Èske yo ka depanse lajan obligasyon an pou peye salè anplwaye ak otorite eli yo, oswa pou operasyon komèsyal detoulèjou, pou fè fèt oswa òganize evènman? Kijan yo pèmèt sèvi ak lajan obligasyon an?
9. Pandan konbyen ane kontribyab Miami yo dwe bay kontribisyon pou Prè Obligatwa Jeneral an?
10. Èske y’ap apwouve montan obligasyon yo pa vèsman oswa yon sèl kou?
11. Èske pral gen yon komite pou sipèvize obligasyon an? Si se sa, ki objektif li e kijan komite sa a pral kenbe transparans pandan tout pwosesis aplikasyon an?
12. Si rezidan North Miami yo vote pou yo adopte GO “Prè Obligatwa Jeneral” yo pwopoze an, kilè yo pral kòmanse pwojè an rapò ak obligasyon an?
13. Vil North Miami a gen pou resevwa plizyè milyon dola enpo “ad valorem” ki ap soti nan pwojè SoLe Mia. Poukisa nou pa sèvi ak fon sa yo pou prelve obligasyon an?
14. Mwen se yon mèt biznis nan North Miami. Mwen se yon mèt kay North Miami. Kòman obligasyon an pral afekte mwen?